Współczesne niewolnictwo - co to jest?

CO TO JEST HANDEL LUDŹMI?

Definicja handlu ludźmi (powstała w 2000 r. na konwencji Narodów Zjednoczonych w Palermo) 

Handel ludźmi jest to:

  • WERBOWANIE, TRANSPORT, PRZEKAZYWANIE, PRZECHOWYWANIE LUB PRZYJMOWANIE OSÓB
  • Z ZASTOSOWANIEM GRÓŹB LUB UŻYCIEM SIŁY LUB TEŻ Z WYKORZYSTANIEM INNEJ FORMY PRZYMUSU, UPROWADZENIA, OSZUSTWA, WPROWADZENIA W BŁĄD, NADUŻYCIA WŁADZY LUB WYKORZYSTANIA SŁABOŚCI, WRĘCZENIA LUB PRZYJĘCIA PŁATNOŚCI LUB KORZYŚCI DLA UZYSKANIA ZGODY OSOBY MAJĄCEJ KONTROLĘ NAD INNĄ OSOBĄ, W CELU WYKORZYSTANIA
  • WYKORZYSTANIE OBEJMUJE JAKO MINIMUM, WYKORZYSTANIE PROSTYTUCJI INNYCH OSÓB, LUB INNE FORMY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO, PRACE LUB USŁUGI O CHARAKTERZE PRZYMUSOWYM, NIEWOLNICTWO LUB PRAKTYKI PODOBNE DO NIEWOLNICTWA, ZNIEWOLENIE ALBO USUNIĘCIE ORGANÓW
  • Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod wyżej wymienionych
  • Werbowanie, transport, przekazanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za "handel ludźmi" nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod wyżej wymienionych
  • "Dziecko" oznacza osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Czytaj też: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/166/4725/Handel_ludzmi.html