Nasze najnowsze działania

V KRAJOWA KONFERENCJA NA TEMAT ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA HANDLOWI LUDŹMI

21 października już po raz piąty uczestniczyliśmy w Konferencji Krajowej na temat Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, zorganizowanej przez MSWiA w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Głównym tematem Konferencji było: „Budowanie systemu zwalczania i przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce” oraz „Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb publicznych i Ministerstw, a także przedstawiciele nauki, badający zjawisko.

Za jedno z kluczowych osiągnięć, wielu lat pracy osób pomagających ofiarom handlu ludźmi w Polsce, możemy uznać wprowadzenie do polskiego kodeksu karnego definicji handlu ludźmi - art. 115 k.k. (§22): (Definicja) „Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
  - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 - 6”.

Przestępstwa powiązane z handlem ludźmi:

 • Doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.);
 • Nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji lub ułatwianie uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 204 § 1k.k.);
 • Czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę (art. 204 § 2k.k.);
 • Nakłanianie małoletniego do uprawiania prostytucji lub ułatwianie małoletniemu uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez małoletniego (art. 204 § 3k.k.);
 • Spowodowanie oddania innej osoby w stan niewolnictwa lub utrzymywanie innejosoby w tym stanie albo uprawianie handlu niewolnikami (art. 8 przepisów wprowadzających k.k.).

Inne przestępstwa popełniane w związku z handlem ludźmi to:

 • Zmuszanie innej osoby za pomocą przemocy lub groźby do określonego zachowania (art. 191 § 1 k.k.),
 • Bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 k.k.).

Więcej informacji w źródle: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8772/